Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Bolesti u području anusa i rektuma u malih životinja

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Klinika


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 186-21
Svrha: Tečaj 186-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Darko Capak
Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Iskustvo i kompetencije
-od 01.travnja 1982. godine radi na Veterinarskom fakultetu kao nastavnik predmeta "Kirurgija,ortopedija i oftalmologija" na Ambulantnoj klinici i na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. -1985. godine magistrirao (Uloga processusa anconeus-a u funkciji lakatnog zgloba psa) -1990. godine doktorirao (Uloga stranih tijela u nastanku mehaničkog ileusa u psa). -1996. godine predaje materiju iz predmeta kirurške bolesti probavnih organa u domaćih životinja, a praktičnu nastavu iz tog predmeta drži još od 1986. godine. -autor je skripte "Kirurgija trbušne stijenke, želuca i crijeva u domaćih životinja" i brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja kirurgije mekih tkiva -niz godina drži tečajeve trajne edukacije za doktore veterinarske medicine iz područja kirurgije mekih tkiva u domaćih životinja (0d 2002. godine godišnje se održavaju tečajevi "Kirurške bolesti probavnih organa u domaćih životinja"). -od 1990. godine drži nastavu na poslijediplomskim studijima i od nedavno na doktorskom studiju. -pod vodstvom prof. dr. sc. Darka Capaka izrađena je jedna disertacija i devet magistarskih radova, a 87 studenata je izradilo diplomske radove. Od nabrojenih radova brojni su iz područja kirurgije mekih tkiva. -sudjelovao je u radu 15 međunarodnih i 12 domaćih znanstvenih skupova -član je Hrvatske medicinske akademije od 2001. godine


Suradnici

 Asist.,dr.vet.med. Andrija Musulin  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavač
 Doc.dr.sc., dr.vet.med. Dražen Vnuk  Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju  predavačSažetak
Bolesti u području anusa i rektuma u malih domaćih životinja je tečaj koji je zamišljen kao jednodnevno osposobljavanje doktora veterinarske medicine da suvereno savladaju novosti u operacijskoj tehnici mekih tkiva u području anusa i rektuma u malih domaćih životinja (pas i mačka).
U prvom dijelu tečaja na predavanju detaljno ćemo prikazati tijek, način i oblike operacijskih tehnika perinealne hernije u malih domaćih životinja. Predavanje se sastoji od oko 120 dijelova koji su bogato ilustrirani fotografijama i shemama. Polaznicima tečaja bit će uručena kopija predavanja na CD-u.
U drugom dijelu tečaja na osnovi fotografija polaznicima će biti prikazane bolesti anusa i rektuma u malih domaćih životinja te će sudionici zajedno s nastavnikom moći diskutirati i predlagati načine dijagnostike i načine liječenja spomenutih bolesti malih životinja u svakodnevnoj praksi. Ova nastavna jedinica je predviđena i kao ispitivanje odnosno provjera razine poznavanja operacijskih tehnika te će ujedno biti prikazane operacijske tehnike na debelom crijevu.
U trećem dijelu na kadaveru polaznicima tečaja demonstrirat će se pojedini operacijski zahvati kojima liječimo bolesti u području anusa i rektuma. Pri tome je jasno da ne možemo simulirati pojedine bolesti (npr. perinealnu herniju), ali ćemo prikazati mišićje i hernijalni prsten, kao i dijelove mišića koji se rekonstruiraju kod pojedinih metoda liječenja perinealne hernije, uz mogućnost da sami polaznici uvježbaju pojedine tehnike na modelu (krpa, guma) ili kadaveru.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 23.10.2009. / 22.05.2010. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
ne

Predviđeni broj polaznika:
od 8 do 10

Uvjetovanost tečaja:
diploma o završenom dodiplomskom studiju - doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
1000,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  09:15  10:45   nastavni sat   Perinealna hernija
 1  10:45  11:00   stanka   stanka za kavu
 1  11:00  12:30   nastavni sat   praktični dio-rad na kadaveru-sve o perinealnoj herniji
 1  12:30  13:00   stanka   stanka za ručak
 1  13:00  14:30   nastavni sat   Bolesti ravnog crijeva, anusa i njegove okoline
 1  14:30  14:45   stanka   stanka za kavu
 1  14:45  16:00   nastavni sat   praktični rad na kadaverima
 1  16:00  16:30   nastavni sat   pismeni ispit i diskusija sudionika tečaja

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku