Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Temeljne prirodne i pretkliničke znanosti


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 197-02
Svrha: Tečaj 197-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Maja Popović
Zavod za biologiju

Iskustvo i kompetencije
Prof. dr. sc. Maja Popović rođena je u Zagrebu 1968. godine. Diplomirala je 1993. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1993. godine, a od 2006. godine zamjenica je predstojnika Zavoda za biologiju. Pristupnica je zasnovala radni odnos, u svojstvu znanstvenog novaka, u Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na znanstveno-istraživačkom projektu 053023. Školske godine 1993./94. upisala je poslijediplomski studij «Fiziologija» na Veterinarskom fakultetu, te je 1996. obranila znanstveni magistarski rad i stekla akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicinskih znanosti polja veterine. Pristupnica je 1996. izabrana u istraživačko zvanje asistent bez javnog natječaja. U registar istraživača upisana je u znanstvenom području veterina, pod matičnim brojem: 201231. Pristupnica je 1999. godine obranila doktorski rad te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicinskih znanosti polje veterine. 2001 godine. izabrana je u istraživačko zvanje viši asistent bez javnog natječaja. Odlukom Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta s 15. redovite sjednice održane 30. rujna 2003. godine dr. sc. Maja Popović izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent, na vrijeme od pet godina, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva (3), znanstveno polje veterinarska medicina (3.04), grana veterinarska medicina (3.04.39), za predmet Biologija. Odlukom Matičnog odbora za područje biomedicina i zdravstva – polje veterinarska medicina, 2005. godine dr. sc. Maja Popović izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te 2006. godine u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Dr. sc. Maja Popović od 1993. do danas uključena je u znanstvena istraživanja na nekoliko znanstvenih projekata slične problematike (7 projekta). Naime, educirala se u području molekularne biologije i primjene njezinih suvremenih metoda u veterinarskoj medicini. Radi daljnjeg usavršavanja surađuje u nekoliko srodnih institucija u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Završila je nekoliko tečaja usavršavanja u zenlji i inozemstvu. Nastavnik je na tri kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Veterinarskog fakulteta, voditelj je jednog izbornog kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Veterinarskog fakulteta, dva metodološka predmeta doktorskog studija na Veterinarskom fakultetu, te nastavnik dva granski usmjerenih predmeta doktorskog studija i jednog kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Veterinarskom fakultetu. U programu trajne edukacije veterinara voditelj je jednog i suradnik na tri tečaja. Pod njezinim je mentorstvo obranjeno 10 diplomskih radova iz kojih je proizašlo nekoliko znanstvenih radova. Do sada je objavila ukupno 73 bibliografske jedinice od kojih je 57 znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovala na 16 međunarodna skupa u inozemstvu, te na 27 domaćih. Kao pozvani predavač održala je dva predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Voditeljica je jednog hrvatskog, a sudjelovala je na jednom međunarodnom i sedam domaćih znanstvenih projekata. Prof. dr. sc. Maja Popović bila je članica organizacijskog odbora na dva međunaroda skupa. Članica je Hrvatskog veterinarskog društva, Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog imunološkog društva. Dosadašnji prikaz znanstvenog i stručnog opusa upućuje na to da prof. dr. sc. Maja Popović, znanstveni savjetnik, ima vrlo bogatu znanstvenu, stručnu te nastavnu djelatnost. Njezin znanstveni rad vezan je gotovo isključivo uz ispitivanja na staničnom i molekularnom nivou primjerica: izolacija, determinacija biološki aktivnih makromolekula iz evolucijski nižih organizama (kolutićavci), te njihova biomedicinska primjena kod evolucijski najrazvijenijih organizama (sisavci). U in vivo i in vitro uvjetima pokazala je njihovu moguću primjenu kao činitelja koji imaju ulogu u očuvanju homeostaze sisavaca, odnosno kao moguće činitelje za prevenciju, dijagnostiku i terapiju u veterinarskoj medicini. U novijim istraživanjima, na molekularnoj razini, radi na identifikaciji adhezijskih molekula na svinjskim crijevnim leukocitima, na endotelnim stanicama krvnih i limfnih žila u crijevnoj submukozi prasadi. Također, ispituje funkcijske sposobnosti imunosnih stanica tijekom staničnog istraživanja. Veliki je doprinos pristupnice i u osuvremenjivanju veterinarske medicine. Naime, pristupnica je u okviru svojih znanstvenih istraživanja u stručni, svakodnevni rad kliničkih laboratorija za potrebe veterinarske medicine uvela primjenu suvremene metode protočna citometrija kao metode za procjenu mjera i načina preventive, postavljanja dijagnoze, izbora najdjelotvornije terapije, te praćenja oporavka oboljele životinje. Iz navedenog proizlazi kontinuirani interes pristupnice za znanstveni rad i suradnju na znanstvenim projektima koji doprinose razvoju veterinarske i humane medicine.


Suradnici

 Prof. dr. sc. Ivica Valpotić   Veterinarski fakultet  predavač
 Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović   Veterinarski fakultet  predavačSažetak
Osnovna načela  protočne citometrije kao suvremene analitičke metode za kvantitativnu i kvalitativnu analizu animalnih stanica unutar stanične populacije od interesa. Povijesni razvitak protočne citometrije od multidisciplinarne znanstvene metode do samostalne laboratorijske discipline te njezina primjena u svijetu i Hrvatskoj u okviru  kliničke citologije i citogenetike od interesa za veterinarsku medicinu i javno zdravstvo. Fizikalno-kemijski i molekularno-imunosni principi protočne citometrije. Diferencijacijske membranske molekule (CD biljezi). Imunofenotipizacija stanica animalnog podrijetla (primjena specifičnih protutijela za diferencijacijske membranske i/ili unutarstanične  antigene). Citometrijske strukturne analize stanica animalnog podrijetla  (unutarstanična svojstva stanica, veličina, oblik, zrnatost, sadržaj nukleinskih kiselina, analiza kromosoma). Citometrijske funkcijske analize stanica animalnog podrijetla (mjerenje utoka Ca+2 u stanicu, mjerenje polarizacije stanične membrane, pH vrijednosti unutar stanice, utvrđivanje fagocitne sposobnosti stanica, mjerenje jačine oksidativnog stresa, određivanje unutarstaničnih citokina, određivanje faze staničnog ciklusa, određivanje proliferacijskog kapaciteta tumora). Citometrijska analiza različitih vrste uzoraka stanica animalnog podrijetla (periferna krv, koštana srž, punktat limfnih čvorova, bris, ispirak, solidno tkivo priređeno u obliku suspenzije stanica, sperma, izlučevine, meso, mlijeko). Metode uzorkovanja, pripreme i obrade uzoraka za analizu protočnim citometrom ovisno o vrsti uzorka animalnog podrijetla .
U veterinarskoj medicini citometrijska analiza bioloških uzoraka životinjskog podrijetla polaznicima ovog tečaja bit će od interesa  pri postavljanju dijagnoze, procjene prognoze bolesti, izbora terapije i pri praćenju učinkovitosti primijenjene terapije i terapijskog odgovora.


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 29.06.2009. 

Trajanje tečaja:
1 dan

Tiskani materijal:
da

Predviđeni broj polaznika:
od 1 do 10

Uvjetovanost tečaja:
diplomski studij iz područja biomedicinskih, prirodnih i biotehničkih znanosti

Ukupna cijena:
750,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:00  09:00   nastavni sat   Uvodno predavanje
 1  09:00  10:00   nastavni sat   Osnovna načela protočne citometrije
 1  10:00  10:15   stanka   
 1  10:15  11:15   nastavni sat   Imunofenotipizacija stanica animalnog podrijetla
 1  11:15  12:15   nastavni sat   Citometrijske strukturne i funkcijske analize stanica animalnog porijekla
 1  12:15  13:15   stanka   
 1  13:15  15:00   nastavni sat   Citometrijska analiza različitih vrste uzoraka stanica animalnog podrijetla (rad u laboratoriju)
 1  15:00  16:00   nastavni sat   Rasprava

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku