Veterinarski fakultet - prikaz tečajeva cjeloživotnog usavršavanja

Prikaz tečaja

Embriotransfer i oplodnja in vitro u goveda

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija


Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na slijedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 185-22
Svrha: Tečaj 185-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.Voditelj tečaja
doc. dr. sc. Iva Getz
Klinika za porodništvo i reprodukciju

Iskustvo i kompetencije
Doc.dr.sc. Iva Getz voditelj je Laboratorija za asistiranu reprodukciju Klinike za porodništvo i reprodukciju. Magistrirala je i doktorirala na temama vezanim za superovulaciju i oplodnju in vitro u goveda. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2005. godine, a u znanstveno nastavno zvanje docenta na Klinici za porodništvo i reproduckiju Veterinarskog fakulteta 2006. godine. Aktivno je sudjelovala u realizaciji znanstvenih projekata MZOŠ: «Embriotransfer u goveda» (1992.-1995.), “In vitro oplodnja u goveda” (1997.-2002.), «In vitro uzgoj i mikromanipulacija s goveđim zamecima» (2002.-2006., "Primjena molekularnih analiza u proizvodnji goveđih zametaka in vitro" (2007.-) glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka, Značaj trofoblast proteina u preživljavanju embrija papkara (2001.-2006.) glavnog istraživača prof. dr. sc. Antuna Tomaškovića, "Značaj kontrole puerperija u poboljšanju reproduktivne učinkovitosti krava" glavnog istraživača prof. dr. sc. Tomislava Dobranića te u realizaciji projekta Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH «Primjena embriotrnasfera u rasplođivanju goveda» (2001.-2003.), glavnog istraživača dr. sc. Maria Matkovića. U nekoliko je navrata boravila na usavršavanju u različitim znanstvenim institucijama u inozemstvu. Tijekom 1996. i 1998. pohađala je međunarodne poslijediplomske tečajeve održane na Veterinarskom fakultetu u Budimpešti, Mađarska. U rujnu 2001. sudjelovala je na međunarodnom ECAR-ovom (European College of Animal Reproduction) seminaru «Oocyte retrieval and embryo transfer in cattle», održanom u Beču. U proljeće 2002. godine boravila je mjesec dana u Stanici za embriotransfer i umjetno osjemenjivanje kobila Klinike za reprodukciju Veterinarskog Sveučilišta u Beču. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada objavila je preko 50 radova u domaćim i stranim časopisima, od toga 9 radova u CC publikacijama, te sudjelovala u više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova iz oblasti rasplođivanja domaćih životinja. Članica je Europskog udruženja za reprodukciju domaćih životinja (ESDAR) te predstavnica Hrvatske u ovom udruženju. Područje znanstvenog interesa doc.dr.sc. Ive Getz je primjena metoda potpomognute reprodukcije u rasplođivanju domaćih životinja. Kao suradnik sudjelovala je u više specijalističkih tečajeva cjeloživotnog obrazovanja obrazovanja vezanih za rasplođivanje velikih domaćih životinja.


Suradnici

   Tanja Herceg  Ambulantna klinika  tehnički suradnik
 Mr. sc. Martina Karadjole  Klinika za porodništvo i reprodukciju  Predavač
 dr. vet. med. Nino Mačešić  Klinika za porodništvo i reprodukciju  suradnik
 Doc. dr. sc.  Marko Samardžija  Klinika za porodništvo i reprodukciju  predavačSažetak

Embriotransfer u goveda:

 
Uvod u biotehnologiju rasplođivanja: značaj embriotransfera u goveda, primjena biotehnologije rasplođivanja u svijetu i RH, MOET programi, nukleus stada i čimbenici genetske selekcije, bližnjenje, primjena ET u okviru drugih biotehnoloških metoda.
 
Odabir krava i junica davateljica i primateljica za embriotransfer: Utjecaj hranidbe, držanja i laktacije na uspjeh ET. Otkrivanje estrusa. Metode i utjeca sinkronizacije davateljica i primateljica na uspjeh embriotransfera.
 
Superovulacija davateljica: Primjena PMSG i FSH preparata za superovulaciju. U.O. davateljica. Značajke predovulacijskih folikula i jajnih stanica nakon superovulacije. Ocjena superovulacijskog odgovora. Ponavljanje superovulacijskih postupaka.
 
Ispiranje davateljica za ET: Kirurško i nekirurško ispiranje zametaka. Sedacija i epiduralna anestezija. Priprema medija i instrumenata. Pretraživanje ispirka maternice. Postupak s dobivenim zametcima. Sanitarno ispiranje zametaka radi uklanjanja mogućnosti prijenosa zaraznih bolesti. Plodnost krava nakon superovulacije.
 
Transfer zametaka u primateljice: Kirurški i nekirurški transfer svježih i duboko smrznutih zametaka. Certifikacija i identifikacija zametaka.
 
 
Oplodnja i uzgoj goveđih zametaka in vitro:
 
Uvod u laboratorijski rad: Upoznavanje s laboratorijskom opremom. Sanitarna kontrola zametaka. Priprema medija za MOET.
 
Morfološka ocjena goveđih zametaka: kriteriji za ocjenu stadija razvoja, kategorizacija zametaka po IETS-u. Diferencijalno bojenje zametaka. 
  
Proizvodnja zametaka in vitro: Postupci dobivanja jajnih stanica sisavaca za oplodnju in vitro: aspiracija folikula iz klaoničkoj materijala, ultrazvučna aspiracija jajnih stanica, laparoskopska aspiracija jajnih stanica. Dozrijevanje i oplodnja jajnih stanica sisavaca in vitro: kapacitacija spermija, akrosomska reakcija i oplodnja in vitro, postupci pripreme sjemena za oplodnju in vitro. Uzgoj oplođenih jajnih stanica sisavaca in vitro: rani embrionalni razvoj i metabolizam zametaka, tehnike uzgoja in vitro, određivanje embrionalnog razvoja i uspjeha uzgoja zametaka sisavaca in vitro.
 
Krioprezervacija goveđih zametaka: DS goveđih zametaka dobivenih embriotransferom. DS in vitro uzgojenih goveđih zametaka. Vitrifikacija. Određivanje uspjeha krioprezervacije zametaka.
 
Mikromanipulacija zamecima. Kloniranje. Proizvodnja transgenih životinja.
 
Seksiranje sperme i zametaka: Seksiranje sperme protočnom citometrijom. Biopsija zametaka. Određivanje spola zametaka lančanom reakcijom polimerazom.
 


Mjesto održavanja
fakultet

Datum-i održavanja tečaja:
 25.05.2009. 

Trajanje tečaja:
3 dana

Tiskani materijal:
da+cd

Predviđeni broj polaznika:
od 0 do 5

Uvjetovanost tečaja:
doktor veterinarske medicine

Ukupna cijena:
2500,00 Kn

Program tečaja:

Dan Od Do   Tema
 1  08:15  09:45   nastavni sat   Uvod. Odabir davateljica i primateljica za ET.
 1  10:15  11:45   nastavni sat   Superovulacija i UO krava davateljica.
 1  12:15  14:15   nastavni sat   Ispiranje davateljica u ET postupku. Transfer zametaka u primateljice.
 1  14:30  15:30   nastavni sat   Upoznavanje s priborom i instrumentima za ET.
 2  08:15  09:45   nastavni sat   Ispiranje davateljica za ET - praktični rad na fantomu i klaoničkim maternicama. Ponavljanje.
 2  10:15  11:45   nastavni sat   Transfer zametaka u primateljice - praktičan rad na fantomu i na klaoničkim maternicama.
 2  12:15  13:00   nastavni sat   Uvod u laboratorijski rad.
 2  13:15  14:00   nastavni sat   Proizvodnja zametaka in vitro - aspiracija (OPU), kategorizacija i dozrijevanje in vitro.
 2  14:15  15:00   nastavni sat   Proizvodnja zametaka in vitro - metode pripreme sperme za IVF.
 2  15:15  16:00   nastavni sat   Uzgoj in vitro. Morfološka ocjena goveđih zametaka.
 3  08:15  10:30   nastavni sat   Ispiranje sinkroniziranih davateljica - praktičan rad.
 3  11:00  12:30   nastavni sat   Pretraživanje ispirka maternice. Morfološka ocjena ET i IVP zametaka - praktičan rad u laboratoriju.
 3  12:45  13:30   nastavni sat   Punjenje pajeta za transfer i zamrzavanje - praktičan rad u laboratoriju.
 3  14:00  14:45   nastavni sat   Krioprezervacija goveđih zametaka.
 3  15:00  15:45   nastavni sat   Mikromanipulacija zametcima.

  [povratak na listu]

Izradio Odsjek za informatiku