REGISTRACIJA


Jednodnevna prijava:
     <<označite za jednodnevnu registraciju

Ime:

Prezime:

Prijavljujem se kao student:
     <<označite ako ste student

Institucija:

Adresa:

Grad:

Država:

Tel.:

Email:

  (upišite točan email radi povratne informacije)

 

 

PRIJAVA RADA

Unesite podatke o radu koji želite prijaviti:


Email:
(upišite točan email radi povratne informacije)

Autori:

Adrese:

Naslov (HR):

Naslov (EN):

Način prezentacije:

Sekcija:

Sažetak:

 

 

PRIJAVA NA RADIONICU

Odaberite radionice

Službene kontrole u proizvodnji hrane - radionica popunjena!...
Plinska kromatografija u analizi materijala biološkog podrijetla
Laboratorijska hematologija pasa i mačaka - još 2 mjesta!
Klinička i laboratorijska dijagnostika gmazova - radionica popunjena!...
Genetska selekcija i zdravstveni parametri u reprodukciji mliječnih krava - još 3 mjesta!
Praktičan pristup konju s kolikom - radionica popunjena!...
Reprodukcija rasplodnih kobila - radionica popunjena!...
Elastografija - nova ultrazvučna metoda u oslikavanju mekih tkiva životinja u veterinarskoj praksi
Osnove ehokardiografije - radionica popunjena!...
Praktikum hitne veterinarske medicine - radionica popunjena!...

Ime:

Prezime:

Institucija:

Email:

  (upišite točan email radi povratne informacije)

 

* Sudjelovanje na obje radionice iz područja veterine konja (Reprodukcija rasplodnih kobila+Praktičan pristup konju s kolikom): 850kn

Opis

Službene kontrole u proizvodnji hrane - radionica popunjena!...

Vrijeme trajanja: 4 sata

Mjesto održavanja: vježbaonica Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
Predavači: doc.dr.sc. Nevijo Zdolec (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Frane Rupčić, dr.med.vet. (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane), Mirela Juras, dr.med.vet. (Veterinarska stanica Vrbovec)
Kratak opis:
Polaznici će steći teoretsko i praktično znanje iz: - provođenja službenih kontrola u objektima koji posluju s hranom životinjskog podrijetla - organizacije službenih kontrola - primijenjene mikrobiologije u službenim kontrolama - utvrđivanja nesukladnosti i postupanja pri nesukladnostima
- prosuđivanja plana i provođenja samokontrole objekta
- primjeri iz prakse

Broj polaznika: najmanje 5, najviše 20
Cijena: 500 kn (PDV uračunat u cijenu)
Jezik radionice: hrvatski

 

VII. MEĐUNARODNI KONGRES
VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA
5. - 7. LISTOPADA 2017.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VETERINARSKI FAKULTET

POZVANI PREDAVAČI

Prof. dr. sc. Christine Aurich, Dipl. ECAR

Prof. dr. sc. Christine Aurich, Dipl. ECAR rođena je i odrasla u Hannoveru gdje je diplomirala, doktorirala i habilitirala na Veterinarskom fakultetu. Od 1997. godine prešla je kao profesorica, zajedno sa čitavim reproduktivnim timom na Veterinarski fakultet u Beču, gdje od početka vodi Centar za umjetno osjemenjivanje i embriotransfer kopitara u sklopu Klinike za porodništvo I reprodukciju. Jedna je od osnivačica i diplomata Europskog koledža za reprodukciju domaćih životinja (ECAR), na kojem je od 2016. i među ispitivačima. Od 2007. obnaša i dužnost predstojnice Graf Lehndorff Instituta za znanost o kopitarima koju su suosnovali Veterinarsko Sveučilište Beč i Državna ergela Brandenburg iz Njemačke. Do sada je s uspjehom vodila brojne međunarodne projekte iz područja reprodukcije kopitara te su pod njenim mentorstvom izrađeni brojni diplomski radovi, doktorske disertacije te položeni ispiti za ECAR diplomante. Njeno uže područje znanstvenog interesa predstavlja ustanovljavanje rane gravidnosti, fiziologija gravidnosti i poroda te asistirana reprodukcija, pri čemu se najviše bavi kopitarima.Prof. dr. sc. Frane Božić

Pročelnik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Diplomirao (1992.) i doktorirao (2000.) na Veterinarskom, a magistrirao (1996.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. godine zaposlen je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, najprije u Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti u svojstvu znanstvenog novaka (1992.-1996.), a nakon toga u Zavodu za farmakologiju i toksikologiju, gdje i danas radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Voditelj je obveznoga predmeta Farmakologija te izbornih predmeta Klinička farmakologija konja i Rezidue veterinarskih lijekova na dodiplomskom studiju, obveznoga predmeta Metode znanstveno-istraživačkoga rada te granskih predmeta Imunoparazitologija, Egzogena i endogena imunomodulacija i Mukozna imunobiologija ptica i sisavaca na poslijediplomskom doktorskom studiju na matičnom fakultetu. Bio je stipendist talijanske Vlade u Svjetskom referalnom centru za trihinelozu u Rimu (ak. god. 2000/2001). Sudjelovao je na brojnim kongresima;na 9. međunarodnom kongresu veterinarske farmakologije i toksikologije (EAVPT) održanom 2003. u Lisabonu dobio je prvu nagradu za usmeno izlaganje rada «Levamisole stimulates intestinal T cell-mediated immune responses of weaned pigs to vaccination against colibacillosis». Aktivno je sudjelovao i još sudjeluje (FP7-ERA Chairs-Pilot Call-2013) u realizaciji 11 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata kao istraživač, a od 2007.-2010. vodio je znanstveni projekt «Imunomodulacijsko djelovanje levamisola kod svinja» (MZOŠ RH). Bio je član brojnih Povjerenstava pri Fakultetu, kao i voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, a od 01.10.2016. imenovan je predsjednikom Vijeća doktorskoga studija. Od 2011.-2013. bio je član i zamjenik predsjednika Vijeća biomedicinskog područja pri Sveučilištu u Zagrebu. Od 2012. je član državnoga povjerenstva za izdavanje odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) u promet, kao i Europske agencije za lijekove (EMA) sa sjedištem u Londonu. Član je Hrvatskog imunološkog, Hrvatskog farmakološkog i Hrvatskog veterinarskog društva.prof. Janet Daly

Janet Daly je izvanredna profesorica na the University of Nottingham’s School of Veterinary Medicine and Research. Područje njenog rada su RNA virusi, stručnjak je za epidemiologiju i evoluciju virusa te razvoj i analizu cjepiva i dijagnostičkih metoda za influencu, flaviviruse i bunyaviruse. Ima veliko iskustvo u praćenju virusa influence konja, koje je stekla kao student doktorskog studija. Sudjelovala je u razvoju modela za predviđanje vjerojatnosti neuspješnosti cjepiva i pojavu oboljenja kod konja. Novija istraživanja usmjerena su na molekularnu i staničnu patogenezu, te prijenos virusa influenze. Na području humane influence, proučavala je genetiku i sigurnost DNA cjepiva kod kojih je influenca korištena kao model na miševima na National Institute for Biological Standards and Control. Tijekom rada u GlaxoSmithKline sudjelovala je u proučavanja neuraminidaza inhibitora influence.Dr. med. vet. René Dörfelt, Dipl. ECVECC, Dipl. ECVAA

Dr. Dörfelt je studirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Leipzigu, na kojem je 2006. godine i diplomirao. Nakon što je uspješno obranio doktorski rad o hemodijalizi i završio jednogodišnje pripravništvo (internship) na Klinici za male životinje Veterinarskog fakulteta u Berlinu, radio je kao veterinar u veterinarskoj klinici Norderstedt u Njemačkoj (od 2005. do 2007. godine). Od 2011. godine vodi Službu hitne i intenzivne veterinarske medicine na Klinici za male životinje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Ludwig-Maximilian u Münchenu. Dr. Dörfelt uz titulu Diplomate of the European College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (europskog specijaliste iz područja veterinarske anestezije i analgezije) posjeduje i titulu Diplomate of the European College of Veterinary Emergency and Critical Care (europskog specijaliste iz područja veterinarske hitne i intenzivne medicine).Professor P. David Eckersall, BSc, MBA, PhD, FRCPath

Profesor David Eckersall diplomirao je na Sveučilištu Liverpool 1973. godine, te doktorirao na Sveučilištu Edinburgh 1977. Član je Royal College of Pathologists, Royal Society of Biology i Academia Europaea. Zaposlen je kao professor veterinarske biokemije na School of Veterinary Medicine, University of Glasgow. Njegova istraživanja usmjerena su na dijagnostičku upotrebu analize proteina u veterini. Objavio je preko 200 znanstvenih radova, te je urednik prvog udžbenika animalne proteomike (Methods in Animal Proteomics, Wiley). Vodio je COST projekt Farm Animal Proteomics (2011-14). Dobitnik je nagrada Heiner Sommer Prize of the International Society for Animal Clinical Pathology u 2008. i Siemens Prize of the Division of Animal Clinical Chemistry of the American Association of Clinical Chemistry u 2010.Prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin, dr. med. vet.

Prof. Ekert Kabalin diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Akademski stupanj magistra znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja biologija (molekularna i stanična biologija) stekla je 2006., a 2008. godine stekla je akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina. Godine 2016. stekla je znanstveno-nastavnu titulu redovite profesorice. Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija „Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja“. Jedna je od autorica Veterinarskog priručnika te dva recenzirana mrežna predavanja. Nadalje, autorica je ili koautorica preko 150 znanstvenih i stručnih publikacija te je sudjelovala u radu više od 50 znanstveno-stručnih skupova. Do sada je bila voditeljica četiri znanstveno-istraživačka projekta te je kao suradnica radila na još devet. Dobitnica je plakete Udruge inovatora Hrvatske za inovaciju „Dalmatinska tuka – fenotipske odlike i ekološke odrednice areala“. Članica je državnog Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama, Stručnog savjeta za praćenje stanja u svinjogojstvu i proizvodnji svinjskog mesa te Povjerenstva za izradu izmjena i dopuna Operativnog programa razvitka svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Članica je uredničkog odbora u časopisima „World Journal of Veterinary Sceinces“ i „Stočarstvo“ te dvije stručne udruge: European Federation of Animal Science (EAAP) i Hrvatske veterinarske komore.Urs Giger, Prof. Dr. med. vet., MS, FVH, Dipl. ACVIM & ECVIM (Internal Medicine), Dipl. ECVCP (Clinical Pathology)

Urs Giger diplomirao je te doktorirao na kirurškoj obradi displazije kukova na Sveučilištu Zurich, Švicarska. Na istom sveučilištu završio je i postdoktorsko obrazovanje iz područja veterine malih životinja te kirurgije. Karijeru je nastavio u SAD, na Sveučilištu Florida te se nakon toga pridružio Veterinarskom fakultetu Sveučilišta Pensilvanija, gdje je stekao titulu Charlotte Newton Sheppard Professor of Medicine chair. Također je profesor na Sveučilištu Zurich, te professor hematologije na Medical School University of Pennsylvania. Diplomate je Američkog i Europskog Colledgea Veterinarske Interne Medicine, te diplomate Europskog Colledgea Kliničke patologije. Predvodio je Transfusion and Hematology Center and Pediatrics and Genetics Clinic, te je voditelj Metabolic Genetics and the Josephine Deubler Genetic Disease Testing (PennGen) Laboratories. Njegovo kliničko i znanstveno područje interesa su nasljedne i hematološke bolesti, što je vidljivo iz preko 250 znantvenih publikacija, te niza preglednih članaka i znanstvenih sažetaka. Predsjeda World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Hereditary Disease Committee. Između mnogih nagrada koje je primio, ističu se Transfusion Medicine Academic Award; Shannon Award from the National Institutes of Health, 2002 WSAVA International Scientific Lifetime Achievement Award, 2007 International Bourgelat Award from the BSAVA te 2015 AVMA Excellence in Feline Research Award za izvanredan dopinos kliničkim istraživanjima bolesti mačaka.dr. sc. Jelena Gotić

Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Slijedeće godine se zapošljava kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Klinici za unutarnje bolesti, Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Od 2014. godine zaposlena je kao asistent na istoj klinici. Doktorirala je 2015. godine na temu «Klinička i serološka dijagnostika te molekularna tipizacija uzročnika piroplazmoze konja na području Republike Hrvatske”. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu kao i u izvođenju nastave iz više kolegija. Svakodnevno sudjeluje u stručnom radu Ambulante za male životinje i konje Klinike za unutarnje bolesti. Primarni interes rada su joj krpeljima prenosive bolesti i gastroenterologija konja. Stručno se usavršavala na Klinikama specijaliziranim za bolesti konja u Njemačkoj, Češkoj i Sloveniji, te mnogobrojnim međunarodnim kongresima i seminarima. Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja krpeljima prenosivih bolesti i bolesti konja. Suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodni znantvenih projekata. Od 2012. godine služeni je FEI veterinar za daljinsko jahanje.Doc. dr. sc. Josipa Habuš, dr. med. vet.

Diplomirala je 2002. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te nakon odrađenog stručnog staža i polaganja državnog ispita radi kao savjetnica u međunarodnoj medicinskoj kompaniji. Godine 2007. zapošljava se na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od tada aktivno sudjeluje u znanstvenom, nastavnom, laboratorijskom i kliničkom radu Zavoda. Njezini glavni znanstveni interes su zoonoze, posebice bolesti prirodnih žarišta kao što su leptospiroza, Lymska borelioza i tularemija. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2013. Aktivna je članica više domaćih i međunarodnih znanstvenih društava. Sudjelovala je u osnivanju Europskog društva za leptospirozu u kojem od osnutka, 2012. godine, do danas obavlja dužnosti glavne tajnice. Suradnica je na četiri domaća i dva međunarodna projekta, a dosad je kao autorica ili koautorica objavila 82 znanstvena i stručna rada te jedan Sveučilišni udžbenik.Dean Jankuloski Sc.D

Dean Jankuloski izvanredni je profesor na Veterinarskom fakultetu Sveučilištu Svetog Ćirila i Metoda, Skopje, Makedonija. Njegov znanstveni rad usmjeren je na istraživanje Listeria monocytogenes u prehrambenom lancu, rezistenciju te genotipizaciju patogena. Proučava patogene hrane (Listeria monocytogenes, Salmonella, E. coli, Campylobacter) te baze podataka kao alata za utvrđivanje izvora patogena u prehrambenom lancu. Od 2013. godine vodi Institut za hranu te je voditelj Laboratorija za mikrobiologiju hrane na Veterinarskom fakultetu Skopje. Član je Veterinary Public Health Association (VPHA) Velike Britanije te je kontaktna točka za INFOSAN za Makedoniju. Odgovoran je za rad Nacionalnog referentnog laboratorija za patogenene prenosive hranom, rezidue i zagađivače, Veterinarskog fakulteta Skopje.

dr. sc. Luka Jurinović

Luka Jurinović rođen je 18. studenog 1979. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole i gimnazije upisao je studij biologije (smjer ekologija) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2006. godine s temom Galebovi (Laridae, Aves) na odlagalištu otpada Jakuševec. Doktorirao je 2014. godine s temom Ekologija virusa influence u riječnim galebovima (Chroicocephalus ridibundus) u Hrvatskoj. Od 2007. godine zaposlen ja u Centru za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta. Od 2007. do 2014. godine radi u Laboratoriju za virusologiju i serologiju, a od 2014. do danas u Laboratoriju za bakteriologiju. Do sada je kao autor ili koautor objavio preko 20 znanstvenih i stručnih publikacija koji se pretežno bave bolestima i ekologijom (divljih) ptica, a naročito morskih.assist. dr. Petra Kramarič, dr. vet. med.

Petra Kramarič je diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 1998., gdje iste godine počinje raditi na Klinici za konje. 1999. godine provodi 4 mjeseca na Klinici za unutarnje bolesti konja na Veterinarskom fakultetu u Utrechtu. 2000. stječe zvanje magistra znanosti te 2004. godine zvanje doktora znanosti na temi "Upalne reakcije u dišnom sustavu konja sa RAO-om". Od 2005. godine zapošljava se na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani kao asistent u nastavi na kolegijima Bolesti konja i zdravstvena zaštita konja, Klinički pregled konja, Praktikum ortopedije i Klinička praksa. 2016. godine postaje slovenski specijalista konjske medicine. Autorica je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih članaka iz područja veterine konja (dišne bolesti, kolike, sarkoidi). Kontinuirano se educira na različitim kongresima i radionicama u inozemstvu. Pozvani je predavač na mnogim veterinarskim kongresima, a predaje i na programima edukacije Slovenskog konjičkog saveza u različitim konjičkim disciplinama. Od 2007. godine je predsjednik veterinarskog odbora Slovenskog konjičkog saveza. Već 11 godina Petra Kramarič je službeni FEI veterinar za discipline preponsko i dresurno jahanje te zaprežni sport. Od 2008. godine obnaša dužnost FEI Nacional Head Veterinarian za Sloveniju.Dr. Neelesh Sharma, MVSc, PhD, FSAB

Dr. Neelesh Sharma diplomirao je veterinarsku medicine 2003. godine. Doktorirao je na istraživanju matičnih stanica u stočarstvu na Jeju National University, South Korea. Trenutno radi kao professor na Division of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Jammu (SKUAST-J), Indija. Njegovo iskustvo u nastavi i znanstvenom radu proteže se na razdoblje duže od 13 godina. Trenutno se bavi istraživanjem odgovarajućih terapija mastitisa mliječih životinja upotrebom matičnih stanica i nano čestica. Istraživao je transfer različitih antibakterijskih proteina i njihovh gena u matične stanice mliječne žlijezde krave, te je dokazao snažno antibakterijsko djelovanje protiv mastitisa. Autor je i urednik 10 knjiga te više od 140 znanstveih radova. Osnivač je i glavni urednik Journal of Animal Research te tehnički, regionalni urednik i član uređivačkog odbora oko 20 znanstvenih časopisa.dr. sc. Iva Šmit, dr. vet. med.

Iva Šmit rođena je u Zagrebu, 8. siječnja 1981. godine. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Od 2006. do 2008. godine bila je zaposlena u privatnoj veterinarskoj praksi. Od 2008. godine zaposlena je na Veterinarskom fakultetu, Klinika za unutarnje bolesti, kao asistent, te je 2015. godine stekla zvanje doktorice znanosti. Aktivno sudjeluje u znanstvenom radu, izvođenju nastave te svakodnevno sudjeluje u stručnom radu Ambulante za male životinje Klinike za unutarnje bolesti. Kontinuirano se stručno usavršava na međunarodnim i domaćim institucijama, kao i na brojnim kongresima i seminarima. Područje interesa: unutarnje bolesti, gastroenterologija.dr. sc. Vladimir Stevanović, dr. vet. med.

Vladimir Stevanović rođen je 1980. godine u Varaždinu. Odmah nakon završetka studija veterinarske medicine, 2008. godine, postaje asistent na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka doktorskog studija 2016. godine stječe zvanje docenta na istom zavodu. Osim kliničkog rada, na Klinici za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom, Vladimir Stevanović aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu više laboratorija spomenutog zavoda Veterinarskog fakulteta te je imenovan Zamjenikom voditelja Virološkog laboratorija. Osnovno područje interesa su mu virusne bolesti životinja osobito uzročnika sa zoonotskim potencijalom. Autor je ili koautor velikog broja publikacija iz područja virusnih zoonoza te je dio istraživačkih skupina iz područja „jedno zdravlje“.Assist. Prof. Marin Torti, DVM, PhD, Cand. ACVIM (Cardiology)

Marin Torti je studirao veterinarsku medicinu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. godine nakon uspješnog obranjenog diplomskog rada stekao titulu doktora veterinarske medicine. Neposredno nakon završetka studija zaposlio se kao pripravnik u Klinici za male životinje Veterinarske stanice grada Zagreba, no ubrzo prelazi na Kliniku za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. obranio je doktorski rad iz područja vektorima prenosivih bolesti i njihovog utjecaja na kliničku sliku i tijek babezioze u pasa. Od 2009. godine se stručno usavršava iz područja veterinarske kardiologije (prvenstveno na Veterinarsko-medicinskom sveučilištu u Beču), a 2014. godine započinje specijalizaciju iz kardiologije na Klinici za male životinje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Ludwig-Maximilian u Münchenu.Prof.dr.sc. Dražen Vnuk

Dražen Vnuk rođen je 1975. godine u Slavonskom Brodu. Veterinarski fakultet u Zagrebu završio je 1999. godine, a iste godine zaposlio se na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2006. godine. U znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti ističe se u području veterinarske anesteziologije te torakalne i abdominalne kirurgije. Na Europskom koledžu veterinarskih kirurga završio je „residency“ program. U koautorstvu je objavio 66 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Kao urednik i autor sudjelovao je pri objavljivanju knjige “Veterinarska kirurgija i anesteziologija”, te kao autor pri objavljivanju poglavlja u još četiri knjige.Prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak

Tatjana Živičnjak rođena je 1960. godine u Zagrebu. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je upisala 1979. godine, a diplomirala je 1985. Na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom je zaposlena 1998. godine nakon dvije godine pripravničkog staža na Klinici za unutarnje bolesti. Pored održavanja nastave studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, te polaznicima poslijediplomskog studija, voditeljica je Parazitološko-dermatološke ambulante od njezina osnutka 1996. godine. Znanstveni interes: Dijagnostika, preventiva, liječenje, monitoring i epizootiologija parazitskih zoonoza (posebice lišmanioze, dirofilarioze i giardioze pasa). Stručni interes: Klinička parazitologija. Uloga ektoparazita i endoparazita kod kliničke slike pruriginoznih dermatitisa životinja. Dijagnostika, liječenje i preventiva bolesti životinja uzrokovanih ekto i endoparazitima.

Povratak